اخبار سهند آغاز


بازدید جناب آقای مهندس حیدری و مهندس ریاحی و مهندس جدیدی و هیئت همراه از شرکت فولاد سهند آغاز